Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden inzake verkoop van goederen en diensten Electronic Merchandise Promotions B.V. h/o E.M.P., zoals gedeponeerd op het Kantoor Tilburg van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant vanaf 08-06-95 onder depot nr.: 2779.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij E.M.P. te noemen leverancier, optreedt als producent, verkoper en leverancier van goederen en diensten, in de ruimste zin des woords, jegens haar wederpartij, hierna te noemen afnemer, en alle overeenkomsten die daaruit voortspruiten.

1.2 Wijziging van de overeenkomst is slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk aan leverancier is medegedeeld en door deze laatste uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard.

1.3 Correspondentie omtrent deze voorwaarden kan worden gericht aan Kerkstraat 42-2, 5253 AP Nieuwkuijk.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door afnemer bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door leverancier.

2.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van leverancier binden leverancier niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Prijs

3.1 De door leverancier opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op levering af fabriek, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder af fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van leverancier.

3.2 Leverancier is bevoegd de prijzen van de reeds gesloten overeenkomsten te wijzigen, indien

a. deze wijziging te wijten is aan wijziging in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;

b. na het sluiten van de overeenkomst prijzen van goederen welke leverancier niet zelf vervaardigt, lonen, salarissen, sociale en/of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremies wijzigen.

3.3 In het geval, bedoeld in lid 2, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.4 Leverancier heeft te allen tijde het recht om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van afnemer te verlangen, dat afnemer genoegzame zekerheid jegens leverancier stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens leverancier, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden, respectievelijk voor de toekomst ontbonden te achten.

3.5 Indien er sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van leverancier, heeft leverancier het recht de overeenkomst jegens afnemer te ontbinden.

3.6 In het geval van lid 2 is leverancier bevoegd levering te weigeren, indien zij van afnemer redelijkerwijs mag aannemen dat deze laatste de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.

3.7 In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 van dit artikel gegeven regels van toepassing. Indien leverancier bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

3.8 De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen, tenzij daartoe schriftelijke overeenkomsten zijn aangegaan.

Artikel 4 Levering

4.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

- de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

- de dag van ontvangst door leverancier van de uitvoering van de noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

- de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

- de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

4.2 Indien een leveringsdatum of-week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomsten de leveringsdatum c.q. -week.

4.3 Overeengekomen levertijden zullen door afnemer nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering wordt leverancier derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke gesteld.

4.4 In het geval, bedoeld in lid 2, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst zonder meer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van de leverancier.

4.5 Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de afnemer op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

4.6 De goederen worden als geleverd beschouwd, zodra zij de fabriek of opslagplaats hebben verlaten.

4.7 Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening van afnemer. Het transportmiddel wordt door leverancier bepaald, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is bepaald.

4.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor tijdens het vervoer ontstane schade aan de goederen.

4.9 Afnemer draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen en voorschriften inzake het milieu door haar en door het personeel, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in acht worden genomen.

Artikel 5 Deelleveringen

5.1 Indien is overeengekomen dat de levering der gekochte goederen bij gedeelten, hierna te noemen deellevering, al dan niet op afroep, plaatsvindt, wordt iedere levering als n afzonderlijke leveringstransactie beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien.

5.2 Als gevolg van het in lid 1 bepaalde, vindt betaling van de afzonderlijke deelleveringen plaats binnen 30 dagen na factuurdatum van elke afzonderlijke deellevering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 In het geval van lid 1 is afnemer verplicht iedere afzonderlijke deellevering terstond te aanvaarden.

5.4 Afroeporders worden afgeroepen binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijnen.

5.5 Indien afnemer niet nakomt enige deellevering tijdig te betalen, heeft leverancier het recht verdere leveranties op te schorten, zulks met inachtneming van hetgeen in lid 6 is bepaald, totdat afnemer aan haar verplichtingen heeft voldaan.

5.6 In het geval van de leden 4 en 5 heeft leverancier bovendien het recht op grond van toerekenbare tekortkoming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst.

5.7 Indien de nog te leveren goederen door leverancier nog niet zijn gefabriceerd dan wel zijn ingekocht, wordt de schadevergoeding gefixeerd op 30% van de koopsom van de nog af te leveren gedeelten.

Artikel 6 Risico

6.1 De goederen zijn vanaf het moment dat zij geleverd zijn voor risico van afnemer. Ook in geval van franco levering.

6.2 Indien de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal leverancier gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de afnemer in rekening te brengen.

6.3 Op verzoek van afnemer kan door leverancier een transportverzekering worden gesloten, waarvan de kosten voor rekening van afnemer zijn.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de afnemer volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier uit hoofde van alle met de leverancier gesloten overeenkomsten en het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zake het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

7.2 De leverancier zal in voorkomend geval, na de afnemer hiervan op de hoogte te hebben gesteld, gerechtigd zijn om op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur zich de toegang te verschaffen tot zijn goederen, alsmede in geval van een dringende reden op andere dagen en buiten deze uren. De afnemer zal aan leverancier alle medewerking verlenen teneinde leverancier in de gelegenheid te stellen het in dit lid opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

7.3 Door het aangaan van een overeenkomst door afnemer met leverancier vestigt afnemer bij voorbaat een stil pandrecht op alle door leverancier aan afnemer te leveren goederen tot zekerheid voor de betaling door afnemer aan leverancier van alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van leverancier op afnemer, totdat al die vorderingen zullen zijn voldaan.

7.4 Afnemer is jegens leverancier aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen vr de in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsovergang.

Artikel 8 Betaling

8.1 Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

8.2 Indien een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is de afnemer, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is verrijst, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande en/of nog niet vervallen facturen van de leverancier direct en volledig opeisbaar.

8.3 De afnemer is in geval van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand.

8.4 In geval van verzuim, komen alle kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen, de kosten van een faillissementsaanvrage, voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat de leverancier de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven en bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00.

8.5 Indien de afnemer tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met de leverancier en/of indien er bij leverancier - vooraf of na een geplaatste order - anderzijds gereden twijfel ontstaat over de betalingscapaciteit van de afnemer, is de leverancier bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de afnemer aanvullende zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft. Als de leverancier door wanbetaling genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven ter incasso, dan zullen de door de afnemer gedane betalingen eerst in mindering strekken op de vervallen rente, dan de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de ter incasso overgedragen hoofdsom en nog te vervallen rente.

Artikel 9 Garantie

9.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat leverancier in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel VI lid 2 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door leverancier toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

9.2 Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door leverancier worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van leverancier, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, n en ander steeds ter keuze van leverancier . Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer.

9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;

- normale slijtage;

- foutieve of gebrekkige montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de afnemer;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

- in overleg met de afnemer aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

- materialen of zaken, die door de afnemer aan leverancier ter bewerking zijn verstrekt;

- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepast, alsmede van door of namens de afnemer aangeleverde materialen en zaken;

- door leverancier van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan leverancier heeft verstrekt.

9.4 Indien de afnemer niet. niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is leverancier met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.

9.5 Indien de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

9.6 Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden. bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen leverancier ter zake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.7 Indien leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van leverancier.

9.8 Ter zake van de door leverancier uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van leverancier om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 2 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

9.9 Ter zake van door leverancier uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

9.10 Het beweerdelijk niet nakomen door leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met leverancier gesloten overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

10.2 Indien leverancier, zonder de montage in handen te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.

10.3 Leverancier is voor schade, toegebracht aan afnemer en/of derden door leverancier of door de personen of hulpmiddelen, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, niet aansprakelijk, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

10.4 Leverancier is jegens afnemer nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van derden en/of gederfde winst, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier zelf.

10.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die door afnemer en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer leverancier moet worden beschouwd als producent in de zin van artikel 185 boek 6 NBW en de leden a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn en dan nog slechts voor de schade als bedoeld in artikel 190 boek 6 NBW.

10.6 Ongeacht hetgeen is overeengekomen is leverancier, uit welke hoofde ook, in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de goederen, ten gevolge waarvan afnemer schade heeft geleden.

10.7 Adviezen door leverancier gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten etc. worden naar beste weten verstrekt, doch afnemer kan jegens leverancier in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

10.8 In geval van fabricage van goederen naar tekening. modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, van afnemer ontvangen of van derden , neemt afnemer de volle garantie op zich en vrijwaart zij leverancier te dienaangaande, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

10.9 Indien enige derde op grond van een beweerd recht tegen de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten van afnemer te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder dat afnemer harerzijds jegens leverancier recht heeft op schadevergoeding.

10.10 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van afnemer en/of derden, die haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van leverancier.

10.11Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens afnemer op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Artikel 11 Ontoerekenbare tekortkoming

11.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt onder ontoerekenbare tekortkoming verstaan: elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid. ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeen komst door leverancier blijvend of tijdelijk verhindert. In ieder geval wordt onder ontoerekenbare tekortkoming begrepen:

- niet, niet deugdelijk of niet tijdige levering door toeleveranciers aan leverancier;

- ziekte van personeel van leverancier;

- gebreken in hulp- en transportmiddelen:

- brand;

- werkstaking;

- verkeersbelemmeringen

- overheidsmaatregelen

- oorlog of andere onlusten.

11.2 In het geval van lid 1 is leverancier bevoegd de overeen komst te allen tijde te ontbinden dan wel haar verplichtingen met de duur van de ontoerekenbare tekortkoming op te schorten, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding jegens leverancier.

11.3 In geval van ontoerekenbare tekortkoming aan de zijde van afnemer, heeft leverancier te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en, tenzij nakoming van de overeenkomst door afnemer blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten met de duur van de tekortkoming, zonder dat afnemer recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 12 Beëindiging

12.1 Indien afnemer een of meer van haar verplichtingen. voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid, ingevolge artikel 248 lid 1, boek 6 NBW, niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar zaken of haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft leverancier het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst.

12.2 Indien het geval van lid 1 zich voordoet, heeft leverancier het recht verdere leveranties te staken en terstond betaling te vorderen van de reeds geleverde goederen en diensten.

Artikel 13 Industrieel eigendom

13.1 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door leverancier ondertekende opdrachtbevestiging.

13.2 Alle door leverancier verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichtenopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door leverancier aan afnemer verstrekte informatie, blijft eigendom van leverancier, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteurs-, modellen- en octrooirechten en ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

13.3 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van leverancier is het afnemer verboden deze bescheiden te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

Artikel 14 Geschillen

Eventuele tussen partijen gerezen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van leverancier, behoudens ten aanzien van geschillen waartoe slechts de Kantonrechter bevoegd is en in geschillen met consumenten, in welke twee gevallen de geschillen zullen worden beslecht door de wet aangewezen relatieve competente rechter.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing kunnen zijn, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing, inclusief het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods 1980)

 

PRIVACY BELEID EMP B.V.                            Laatst bijgewerkt 24-5-2018

  

In dit privacy beleid leggen we uit wat persoonsgegevens zijn, welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld, hoe ze worden verwerkt en wat uw rechten zijn in dit opzicht. U kunt er zeker van zijn dat we uw persoonsgegevens met zorg zullen behandelen.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw contactinformatie, uw bestelgegevens of uw productgegevens.

2. Algemene principes voor de verwerking van persoonsgegevens door EMP B.V.
We houden ons aan onderstaande principes bij het verwerken van uw persoonsgegevens:

  1. we verzamelen alleen persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;

 

  1. we verzamelen geen persoonsgegevens die verder gaan dan nodig om deze doelen te bereiken;

 

  1. we gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld, behalve zoals in deze vermeld of met voorafgaande toestemming;

 

  1. we dragen persoonsgegevens niet over aan derden, behalve zoals in deze vermeld of met voorafgaande toestemming;

 

  1. we doen ons best om te zorgen dat informatie actueel is door u aan te moedigen uw persoonsgegevens regelmatig te controleren;

 

  1. we treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen accidentele of onwettige vernietiging, of accidenteel verlies of accidentele wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking; en

 

  1. behalve indien hierin vermeld, zullen we persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens werden verzameld of verder worden verwerkt, of zoals dit vereist wordt door de wet.

 

3. Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken

Als u in contact treedt met EMP B.V. via verschillende kanalen, inclusief onze website , dan verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken kunnen als volgt worden onderverdeeld:

1) Uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, IP-adres, in sommige gevallen uw geolocatie en taal.

2) Uw aankoopgegevens, zoals uw persoonlijke gegevens zoals hierboven aangegeven, bedrijfsnaam, uw leveringsinformatie, zoals een leveringsadres, indien afwijkend van het fysieke adres, uw bestelinformatie, zoals productnaam, hoeveelheid, voorraadnummer en serienummer van het product, datum van aankoop, en uw betalingsgegevens.

3) Uw gedragsinformatie, verzameld via het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags en andere identifiers om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en voor het personaliseren van ons marketingaanbod.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken


Wij behandelen uw inkooporders, voltooien aankooptransacties, zorgen voor levering van het (de) gekochte product(en) en behandelen eventuele retouren. Onze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarin u een van de partijen bent.


Daarom worden sommige van uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt zodat wij onze contractuele verplichtingen tegenover u kunnen nakomen, bijvoorbeeld wanneer u onze producten aanschaft, contact opneemt met onze klantenservice of een verzoek doet op garantie. Indien u ervoor kiest om ons de gevraagde en benodigde persoonsgegevens in dit verband niet te verstrekken, kunnen wij mogelijk niet volledig voldoen aan uw verzoek.


5. Onze openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden

In beginsel verzamelen en verwerken we gegevens om de producten, diensten of aanbiedingen van EMP B.V. te faciliteren of te verbeteren. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet en delen de genoemde gegevens niet met derden, behalve voor zover aangegeven in dit privacy beleid.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden onthullen voor zover dit vereist is door de wet, een gerechtelijk bevel of een besluit van een bevoegde overheidsinstantie en met het oog op wetshandhaving. faillissement of soortgelijke procedure).


Als wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde, nemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze derden voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot geheimhouding en privacy inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. De openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met de wettelijke vereisten, met inbegrip van het aangaan van overeenkomsten voor de verwerking van gegevens met de betrokken derden, om te zorgen dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies, de toepasselijke wet- en regelgeving en voor het door ons opgegeven doel worden verwerkt en om te zorgen voor afdoende veiligheidsmaatregelen.

6. Hoe we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren informatie over u niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de informatie was verzameld. De lengte van de periode waarin we de informatie bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld en gebruiken.


7. Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags en andere identifiers om uw voorkeuren te onthouden, om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en voor het personaliseren van ons marketingaanbod.

Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst als u een website bezoekt en waarmee we: (1) uw computer herkennen; (2) uw voorkeuren en instellingen opslaan; (3) begrijpen welke webpagina's van EMP B.V. u hebt bezocht; (4) uw gebruikerservaring verbeteren door het leveren en meten van de effectiviteit van content en advertenties die zijn toegesneden op uw interesses; (5) zoekopdrachten en analyses uitvoeren; en (6) helpen met beveiligings- en beheersfuncties. Sommige cookies worden geplaatst in uw browsercache, terwijl cookies die verband houden met Flash technologieën bij uw Adobe Flash Player-bestanden worden opgeslagen.

Pixels zijn kleine elektronische tags met een unieke identifier die worden verborgen in websites, online advertenties en/of e-mails en ontworpen zijn om: (1) gebruiksgegevens te verzamelen zoals advertentieweergaven of klikken en het percentage geopende e-mails; (2) de populariteit van de reclames te meten; en (3) toegang te krijgen tot gebruikerscookies.

Doordat we aanvullende technologieën gaan gebruiken, kunnen wij ook informatie verzamelen via andere methodes.

U kunt uw instellingen wijzigen om een melding te krijgen als er een cookie wordt geïnstalleerd of bijgewerkt, of u kunt cookies helemaal blokkeren. Raadpleeg het hoofdstuk "Help" van uw browser voor meer informatie. U kunt ook het gebruik van Flash-technologieën, waaronder flash cookies en lokale opslagobjecten, beheren met de Flash beheerprogramma's die op de website van Adobe staan. Houd er rekening mee dat door het blokkeren, uitschakelen of beheren van sommige of alle cookies, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde functies of aanbiedingen op onze website.

UW RECHTEN

8. Toegang tot uw persoonsgegevens en overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens over u die u hebt verstrekt aan EMP B.V. in te zien en te ontvangen.


9. Bijwerken en/of wissen van uw persoonsgegevens

Wij moedigen u aan om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan EMP B.V. te wijzigen als er een verandering in uw persoonsgegevens plaatsvindt. Dit kunt u doen op https://empmusic.nl door in te loggen en de relevante velden te wijzigen.

Om te zorgen dat uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt up-to-date zijn, verzoeken wij u om uw persoonsgegevens te controleren en, indien van toepassing, ten minste eenmaal per jaar bij te werken.


U kunt ook contact opnemen met ons om over u opgeslagen persoonsgegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen.


10. Het recht om uw toestemming in te trekken

Een aantal van de verwerkingsactiviteiten van EMP B.V. kan gebaseerd zijn op uw toestemming. In zo‘n geval hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voor de intrekking is uitgevoerd.11. Gegevensbeveiliging

EMP B.V. streeft ernaar uw persoonsgegevens te beveiligen. We gebruiken noodzakelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonsgegevens onder controle van EMP B.V. te beschermen, zoals toegangscontrole, overdracht, invoer en beschikbaarheid en de scheiding van gegevens.

Toegang tot de website van EMP B.V. wordt beschermd door toegangsbeperkingen op basis van gebruikersnaam en wachtwoord. Het is belangrijk dat u altijd een wachtwoord kiest dat moeilijk te raden is door anderen. Zorg dat u uw wachtwoord geheim houdt.


12. Wijzigingen in ons privacy beleid.

Indien nodig kan EMP BV dit privacy beleid wijzigen of bijwerken als gevolg van wijzigingen in de producten en diensten van EMP B.V., veranderingen in de toepasselijke wetgeving, regelgeving of praktijken en op basis van de feedback van klanten. Lees het privacy beleid daarom regelmatig nog eens door. De datum van de laatste update staat altijd bovenaan het document.

Als er ingrijpende wijzigingen in dit privacy beleid zijn, zullen we u hiervan op de hoogte brengen door het plaatsen van een bericht of door u een bericht te sturen.

13. Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door EMP B.V., neem dan contact met ons op:

EMP B.V.

Kerkstraat 42-2

5253 AN Nieuwkuijk

073-200 1800